Heeft u een nieuwswaardig bericht over uw bedrijf of ontwikkelingen op De Volger? Laat het ons even weten!

Twitter

Facebook

Parkmanagement De Volger op Facebook

Ontstaansgeschiedenis regio

Het gebied is een onderdeel van het door grote droogmakerijen (ondermeer Schermer en Beemster) omgeven veengebied van centraal Noord-Holland dat voor een belangrijk deel door de mens gevormd is. Door ontginning, vervening, drooglegging en herverkaveling is diep ingegrepen in het vroegere landschap van veen en open water. In de wisselwerking tussen menselijk gebruik en daarop reagerende natuur, is een karakteristiek landschap ontstaan dat door zijn samenhang, herkenbaarheid en identiteit van grote waarde is. De ontstaansgeschiedenis van het plangebied wordt hieronder nader uitgewerkt.

Veenweidelandschap

Ten tijde van de eerste bewoning (11e eeuw) was dit veengebied zeer uitgestrekt en werd het doorsneden door vele veenstroompjes. Toen de activiteit van de zee in de late Middeleeuwen sterk toenam, werden grote delen van het veen weggeslagen en ontstonden de Beemster, de Purmer, de Schermer en het Starnmeer. Hierdoor ontstond het zogeheten Schermereiland. De bewoners van het gebied zijn in die tijd begonnen met de aanleg van dijken en dammen. De bedijking van het Schermereiland vond in verschillende etappes plaats. De eerste dijk omsloot het gebied ten oosten van Graft en Grootschermer, tussen Schermerhorn en De Rijp. Het gebied werd de Binnenmaden genoemd. De dijk − die omstreeks 1250 werd aangelegd − had een zeewerende functie, zoals blijkt uit de naam "Oude Zeeburg". Ruim 100 jaar later, in 1356, werd een tweede dijk rondom de eilanden ten zuiden en ten westen van de Binnenmaden aangelegd. Dit gebied heette de Burenmaden.

Het gebied van de Binnenmaden wordt van oudsher in twee delen verdeeld door een oost-westlopende dwarsdijk ter hoogte van het Noordeinde. Deze dijk vormde de grens tussen twee bangebieden of dorpsgebieden (thans loopt hier nog altijd de gemeentegrens tussen Graft-De Rijp en Schermer). De ontginning van de Binnenmaden heeft in twee perioden plaatsgevonden. In de eerste periode (tweede helft 12e eeuw) vormde de zogenoemde Globdijk de ontginningsbasis. De onregelmatigheden in het slotenpatroon zijn vermoedelijk ontstaan doordat men bij de ontginning gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van de van nature aanwezige veenstromen. Wellicht hebben op bescheiden schaal ook wilde verveningen plaatsgevonden. De verkaveling van de Burenmaden is veel onregelmatiger dan die van de Binnenmaden. De grotere waterrijkdom en de vorm van de meren is hiervan vermoedelijk de oorzaak. De ontsluiting van het gebied was voorheen zeer beperkt. Vanaf de wegen op de omringende dijken was slechts een deel van het gebied overland te bereiken. Vervoer van en naar het overige deel vond over water plaats. Vrijwel het gehele gebied is na uitvoering van de ruilverkaveling over land bereikbaar.

Het grondgebruik in het veenweidegebied bestond aanvankelijk uit akkerbouw. Als gevolg van de ontwatering trad maaivelddaling (klink) op zodat deze gebieden later alleen als grasland geschikt waren. Ruimtelijk gezien, kan het landschap gekarakteriseerd worden als een open tot zeer open gebied met enige niveauverschillen (ongelijkmatige klink) en plaatselijk enige opgaande begroeiing op overhoeken en langs brede sloten en meren en plassen. Opvallend in het gebied zijn de vele rietoevers.

Droogmakerijlandschap

Aan de andere zijde van de Beemsterringvaart ligt de Beemster, een droogmakerij die een duidelijk ander landschapsbeeld geeft dan het veenweidegebied. Omstreeks 1000 begon de zeespiegel sterk te stijgen. Grote delen van het pas ontgonnen land werden weer weggeslagen, hetgeen resulteerde in de vorming of vergroting van verscheidene meren. Deze meren − waaronder de Beemster, Schermer, Wijde Wormer en Starnmeer − zijn in latere perioden drooggelegd en in cultuur gebracht. Op deze wijze werden de grote winsten, die in de Gouden Eeuw door kooplieden werden gemaakt, geïnvesteerd in het creëren van uitstekende landbouwgronden. Uit deze periode zijn nog vele fraaie boerderijen en landhuizen aanwezig.

Bron: Gemeente Graft-De Rijp

Over De Volger

De Volger is een bedrijvenpark in Graft-De Rijp, Noord-Holland.
Gelegen in het midden van Noord-Holland is De Volger een centraal gelegen en uitstekend bereikbaar bedrijvenpark. Het gebied is onderverdeeld in De Volger I en De Volger II en ondervindt een expansie van activiteiten.
Lees verder

Geschiedenis

Het gebied rondom De Volger in Graft-De Rijp is een onderdeel van het door grote droogmakerijen (ondermeer Schermer en Beemster) omgeven veengebied van centraal Noord-Holland dat voor een belangrijk deel door de mens gevormd is.
Lees verder

Parkmanagement

Het doel van het parkmanagement is om een moderne, duurzame, ondernemersgerichte werkomgeving met een toekomstbestendig ondernemersmilieu te creëren, dat als werklandschap ook maatschappelijk en sociaal een functie heeft.
Parkmanagement De Volger