Heeft u een nieuwswaardig bericht over uw bedrijf of ontwikkelingen op De Volger? Laat het ons even weten!

Twitter

Facebook

Parkmanagement De Volger op Facebook

De Volger

De Volger is een bedrijventerrein in De Rijp, Noord-Holland. Gelegen in het midden van Noord-Holland is De Volger een centraal gelegen en uitstekend bereikbaar bedrijvenpark. Het gebied is onderverdeeld in De Volger I en De Volger II en ondervindt een expansie van activiteiten.

Bestaand bedrijventerrein De Volger

Het bestaande bedrijventerrein is in de jaren tachtig ontwikkeld en biedt plaats aan een groot aantal bedrijven. Het betreft enerzijds kleinschalige, lokale bedrijven en anderzijds bedrijven die regionaal georiënteerd zijn.

De bebouwing op het terrein is divers van vorm en afmeting en vertoont weinig samenhang. Indertijd is weinig aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein. De meeste panden hebben een introvert karakter en zijn weinig representatief.

Met name aan de Zuiddijk dient aandacht besteed te worden aan de beeldkwaliteit van de bebouwing en inrichting van de ruimte. Het merendeel van de bedrijven dat is gevestigd op De Volger heeft zijn werkterrein op het gebied van de bouw, de handel of het transport.

De verschillende bedrijven hebben zich op De Volger gevestigd, omdat hun oorspronkelijke locatie niet kon voorzien in de uitbreidingsbehoefte, mede doordat bij uitbreiding de schaal van de omgeving zou worden
verstoord. Waardevolle bebouwing en percelen in de woonomgeving zouden aan deze uitbreidingen ten offer vallen, terwijl bovendien de verkeersdruk op dat moment reeds ernstige hinder opleverde.

De belangrijkste reden om De Volger te ontwikkelen was de ruimtelijke situatie zoals die in de verschillende bebouwde kommen bestond. Binnen de bebouwde kommen was namelijk een aantal bedrijven gevestigd dat
problemen voor de omgeving opleverde of voor welke de omgeving onvoldoende armslag bood. Het concentreren van lokale bedrijven op De Volger betekent enerzijds dat milieuhinderlijke bedrijvigheid geweerd kan worden uit de dorpen en anderzijds dat bedrijven in potentie voldoende ontwikkelingsperspectief wordt geboden.

Dit betekent uiteindelijk een stimulans voor de lokale economie en – doordat bedrijven niet meer op
locaties binnen de kernen behoeven te worden gehuisvest – verbetering van de leefbaarheid in de kernen, waar hoofdzakelijk gewoond wordt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan De Volger biedt het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijventerrein op korte termijn. Het bedrijventerrein maakt onderdeel uit van het middengebied tussen De Rijp en West-Graftdijk. Het gaat hier om een deel van het gebied waar geen belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het geding zijn.

Een uitbreiding in westelijke richting behoort daarom tot de mogelijkheden. Pas als alle gronden op het bestaande terrein zijn uitgegeven, komt het gebied achter de bestaande bebouwing aan de Zuiddijk voor ontwikkeling in aanmerking.

Bedrijventerrein De Volger zal ruimte moeten bieden aan:

  • bedrijven uit de eigen gemeente, die op hun huidige vestigingsplaats onvoldoende ruimte hebben of te maken hebben met milieubeperkingen;
  • startende ondernemers uit de gemeente;
  • nieuwe bedrijven die van belang zijn voor de instandhouding van de functie van de gemeente als woon- en recreatiegemeente.

Bron: Gemeente Graft-De Rijp

Over De Volger

De Volger is een bedrijvenpark in Graft-De Rijp, Noord-Holland.
Gelegen in het midden van Noord-Holland is De Volger een centraal gelegen en uitstekend bereikbaar bedrijvenpark. Het gebied is onderverdeeld in De Volger I en De Volger II en ondervindt een expansie van activiteiten.
Lees verder

Geschiedenis

Het gebied rondom De Volger in Graft-De Rijp is een onderdeel van het door grote droogmakerijen (ondermeer Schermer en Beemster) omgeven veengebied van centraal Noord-Holland dat voor een belangrijk deel door de mens gevormd is.
Lees verder

Parkmanagement

Het doel van het parkmanagement is om een moderne, duurzame, ondernemersgerichte werkomgeving met een toekomstbestendig ondernemersmilieu te creëren, dat als werklandschap ook maatschappelijk en sociaal een functie heeft.
Parkmanagement De Volger